Regulamin sklepu internetowego
www.ak-spaw.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Sklep internetowy jest dostępny w domenie http://www.ak-spaw.pli na odpowiednich podstronach oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę Adama Klimczak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AK-SPAW ADAM KLIMCZAK z siedzibą w Sieradzu, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności: ul.Oksińskiego 4, 98-200 Sieradz i adres do doręczeń: ul.Oksińskiego 4, 98-200 Sieradz, NIP: 7292735194, REGON: 386926451, adres poczty elektronicznej:klimczak.spaw@gmail.com, numer telefonu: + 48603-555-965.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności i Polityce cookies opublikowanej na stronie Sklepu internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta korzystających ze Sklepu internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

§ 2 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie sklepu internetowego oznaczają:

Sprzedawca/Usługodawca – Adama Klimczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AK-SPAW ADAM KLIMCZAK z siedzibą w Sieradzu, posiadający adres miejsca wykonywania działalności: ul.Oksińskiego 4, 98-200 Sieradz
i adres do doręczeń: ul.Oksińskiego 4, 98-200 Sieradz, NIP: 7292735194, REGON: 386926451, adres poczty elektronicznej: klimczak.spaw@gmail.com, numer telefonu: + 48 603-555-965.

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego.

Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawachkonsumenta – przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca
we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi elektronicznej.

Sklep internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://ak-spaw.pl,
oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.

Produkt/Towar – produkt zakupiony w Sklepie, dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą
a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.

Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem wskazanych w Sklepie sposobów płatności internetowych.
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego
dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287), dalej jako Ustawa.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), dalej jako Kodeks cywilny.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

§ 3 Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

1. W Sklepie internetowym dostępna jest następująca Usługa elektroniczna:Formularz Zamówienia.
a) Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się
z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka
w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch następujących po sobie kolejnych kroków – po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta (dane płatności): imięi nazwisko, adres (ulica, kod pocztowy, miasto), numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail oraz zaznaczenia odpowiedniego pola dotyczącego preferowanego rodzaju wysyłki: Kurier DPD, Kurier Pocztex lub odbiór osobisty. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft Edge; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny
z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4 Warunki i procedura zawierania umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie § 3 pkt. 1 lit. a) Regulaminu.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia
i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy
o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3 § 4Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 5 Formy płatności za Produkt

1.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
a) przelew bankowy (jako tytułu płatności należy użyć numeru zamówienia. Numer zamówienia oraz dane do wpłaty przelewu bankowego pojawią się po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu „Kupuję i płacę”).

b) Przelewy24
2.W przypadku zamówień na destylatory prosimy o wpłatę zadatku w kwocie 500zł, pozostała kwota po wykonaniu sprzętu w terminie wskazanym na stronie Sklepu internetowego w opisie Produktu – przelewem lubpłatność przy odbiorze (płatność za pobraniem, czyli płatność dokonywana przez Klienta podczas odbioru zamówienia od kuriera lub w punkcie odbioru zamówienia). O sposobie dopłaty reszty wartości zamówienia Klient jest informowany w momencie ustalania terminu dostawy.Klient może także dokonać z góry zapłaty całej wartości zamówienia.
3.Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
W związku z tym zamówienie zostanie przekazane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy, w tym z chwilą zaksięgowania przelewu zadatku na koncie Sprzedawcy.
4.W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy, w tym wpłaty zadatku w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel
i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu.

§ 6 Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru Produktu

1.Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie Produktu) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także
w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
a) przesyłka kurierska,
b) odbiór osobisty.
5. Odbiór osobisty dostępny jest pod adresem: ul. Walerego Wróblewskiego 16/18 lok. F0-14,15 93-578 Łódź– w dni Robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00.
6.W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem przelewu bankowego, czas wykonania i wysyłki Produktu podany dla danego Produktu na stronie Sklepu internetowego liczy się od momentuzaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem przelewu bankowego, liczy się od momentuzaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

§ 7 Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
4. Reklamacja danego Produktu powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj
i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany
w niniejszym Regulaminie.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni
od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z polityką prywatności.
8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca,
w szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana ww. punktach 1 – 9 § 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
a) pisemnie na adres: ul.Oksińskiego 4, 98-200 Sieradz,
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:klimczak.spaw@gmail.com.
11. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane
w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
12. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 8 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną. Aby zachować termin
do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się
w załączniku do niniejszego Regulaminu.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłanado Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient potwierdzi jej otrzymanie.

§ 9 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców na prawach Konsumenta

1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
2. Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.: usług świadczonych drogą elektroniczną, odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz reklamacji i rękojmi, w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.
3. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy,
a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
4. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§ 10 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.
W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
2. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem
a Sprzedawcą,
c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie
z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Jeżeli chodzi o zmianę Regulaminu toUsługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu – Umowy Sprzedażyzmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Konsumenta.

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

Załącznik nr 3 – Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Konsumenta.

Załącznik nr 4 – Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.